Jangan Terlambat

Selasa, 26 Maret 2019

MANGRO


Selasa Kliwon 26 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUKYehezkiel 17:1-10
Jabur 39
Mateus 18:21-35
“Banjur ana manuk garudha liyané, iya gedhé banget, swiwiné amba banget lan wuluné éndah. Anggur mau uga banjur mrambat marani garudha, kanthi pengarep-arep supaya olèh banyu luwih akèh ketimbang karo sing ana ing palemahan sing dienggoni.” Yehezkiel 17:7

Pokus kuwi penting, malah isa dadi penting banget nalika sing diadepi bab sing wigati banget. Yen nganti gagal pokus, isa badar sak kabehe. Isa kanggo conto tumrap wong kang lagi mbedil lan nembe nginceng, sepisan wae gagal pokuse, mesti badar pagaweane. Dene sing marakne gagal pokus kuwi akeh banget, ananging siji sing utama, yakuwi MANGRO.. Tembung MANGRO,  kuwi tegese mapanake samubarang dadi loro, mula angel nduweni pokus. Ana ing tataran bebrayan, iki isa diarani cikal-bakale slingkuh, dene ana ing tataran kapercayan utawa agama, iki isa diarani tumindak nyingkur saka kapercayane.iki mbebayani banget, mula ana ing babagan usaha, pokus marang siji kuwi wigati banget lan MANGRO isa ndadekne badar’e usaha kuwi.


MANGRO kuwi ora apik ana ing urip iki, mulane ana ing piwulang Kitab suci ya dadi pokok piwulang sing penting. Neng Kitab Yehezkiel 17 bab MANGRO iki nate dadi pokok piwulang, kuwi nalika umat kagungane Gusti, sing wis dirumati Gusti, noleh marang sing liyane. Anggone noleh utawa MANGRO marang sing liyane kuwi merga ngarepake isa nampa luwih seka sing wis diparingake Gusti. Mulane Gusti banjur duku, Gusti ora kersa “diduakan”. Gusti ora kersa yen umat kagungane malah pada MANGRO tingal. MANGRO tingal kuwi nelak’ake yen uripe ora nate marem, tansah ngorong. Lha sing mbebayani yen ngorong utawa ora mareme kuwi bab sing ora dadi kersane Gusti, mula nggolek sing liyane. Manut kawicaksanane Gusti, berkah saka Gusti kuwi wis pas, cukup malah kepara luber, mula ora usah MANGRO neng apa wae.trima lan syukurana, kuwi pondasine urip, MANGRO kuwi pawadan sing ora becik.

“Lik, mbok aku dicritani, sejarahe mbiyen kok isa omah-omah karo mbok cilik Trinil?”, Nduk I’in ujug-ujug sore kuwi nakoni bab wigati neng Lik Ndoleng. Lan rungasi aweh wangsulan, kedudul Dalijo ya mangsuli.

“Kuwi merga kepepet In, selak kasep, selak tuwa, tiwas nunggu Yu Wasti, jebul ora digagas, malah ditinggal..hehe. Ya kan Lik?”


“Weh, jebul ngono sejarahe ta kang Dal?Mulane tekan saiki sajak abot ngeculke Yu Wasti, jik boa-bali ngopa-ngopi lan tuku udud neng warunge Yu Wasti, ndak bener omonge kang Dal kuwi Lik?”, Nduk I’in nakoni nricis kaya grojokan kali pas mangsa rendeng. Lik Ndoleng nganti bingung meh mangsuli sing endi.

“Trondoloo..lha yen ngene iki aku gagal pokus cah….kon mangsuli sing endi sik???Iki sing jenenge meksa aku MANGRO, arep mangsuli I’in po kowe sij Jo…tinimbang mumet, aluwung tak tuku udud sik, nyang warunge Wasti, mumpung Markun piknik nyang mbali”, Mak klebat, Lik Ndoleng lunga, jare arep tuku udud nyang warunge Yu Wasti.

Mangsuli siji pitakonan kuwi angel, apa meneh rong pitakonan, isa marakne MANGRO. Mula saka kuwi urip iki ya kudu nduweni pokus, ben ora gampang noleh lan MANGRO tingal, ndrawasi..isa kaya Lik Ndoleng, mlayu nyang warunge Yu Wasti..hihi..


mbah'e


Senin, 25 Maret 2019

MAAF, JIKA KUPERNAH MELUPAMU

Aku tidak akan pernah melupamu kawan. Darimu aku bisa belajar tentang kehidupan ini. Darimu aku bisa bercermin tentang sebuah proses, sebuah perjalanan. Darimu aku bisa memaknai bahwa seluruh kehidupan ini bermakna. Darimu pula aku juga bisa menakar kadar kehidupanku, ada di mana dan dalam kondisi seperti apa.
Benar bahwa engkau selalu hadir dalam BENING yang tiada terlawankan, oleh apapun. BENING dalam dirimu adalah keabadian, semenjak purbakala, engkau ada dan mengada dalam keadaan seperti itu. Takpernah kau berupaya tampil beda, meski diterjang masa. Engkau melewati seluruh jalan hidupmu dengan sederhana, sesederhana keberadaan dirimu.


Sejarah tidak begitu menjadi ornament tampilanmu, karena memang sejarahmu adalah kehidupan yang takjua bisa terpisah dari dirimu. Seperti apapun sejarahmu, sesulit apa jalanmu, engkau selalu tampil sempurna kawan, BENING dan lembut. BENINGmu mengalahkan kekeruhan dan lembutmu menentramkan. Engkau selalu hadir sesuai waktumu, menjelang pagi dan kemudian engkau pergi dengan santun dan damai kawan, tak pernah engkau mengeluh akan hadirnya cahaya yang menghempaskanmu.

Bagimu, cahaya adalah sahabat yang mengantarkanmu menuju tampilan yang berbeda, sehingga meski menghempaskanmu, bagimu itu adalah cara cahaya menyayangimu. Sungguh sempurna cinta yang kau hidupi kawan. Dan manakala dirimu ada, karena memang ada, namun tiada,karena memang sedang mengada dalam ketidakterlihatan, engkaupun tetap memberikan sejukmu untuk semua di sekelilingmu. Mungkin, atau malah pasti, mereka tak pernah menganggapmu dan bahkan merekalah yang ikut menghempaskanmu, namun tetap saja engkau memberikan dirimu untuk mereka.

Kawan, aku tidak akan pernah melupamu, meski terkadang lupa menyapamu. Lupa yang sering kujadikan alasan demi membela dirimu, juga sibuk. Sering aku gagal menghatgai waktu dan juga mengelolanya. Menyapamu bukan soal sempat, namun tentang nilai kehidupan. Maaf jika aku terkadang melupamu, karena lupa itu terkadang kusengaja. Maaf jika aku terkadang mengabaikanmu, meski pelajaran darimu tetap mengalir takjua pernah berhenti.
Pagi ini, kembali engkau menantiku untuk bercermin tentang kehidupan. Terima kasih sudah tersenyum, manakala gelap masih memeluk semesta, namun BENINGmu bercahaya diantara temaram. Di ujung daun-daun jambu dan rambutan, bergelantungan engkau mencumbu semesta. Dan dari BENINGmu,ada pantulan pijar lampu-lampu d sekitarmu, dan dengan sukacita engkau memantulkannya. Memnatulkan untuk siapa saja, bahkan mesti pantulanmu tiada yang menghargai, engkau tetap setia memantulkan cahaya itu..
Terima kasih kawan, meski aku melupamu, namun engkau tetap setia dengan fungsimu. Lupa ini, sering kujadikan alasan untuk tidak menyapamu, dan juga sibuk. Entahah, apakah ini alasan yang abadi atau sekedar keenggananku mengingatmu. Satu lagi, kesibukan. Sering dalih sibuk dan beda focus, menuntunku kepada pengabaian akan dirimu, padahal darimulah aku bisa melihat kesejatian hidup. Darimulah aku bisa melihat kesederhanaan hidup dan ruh keabadian untuk mengabdi, meski takterhargai..
Selamat pagi kawan, maaf aku telah melupamu. Sebentar lagi, engkau akan mengada dalam beda, engkau akan menyatu dengan nafas semesta. Menghinggapi siapa dan apapun di sekitar kehidupanmu. Sebentar lagi, sahabatmu yang sejati, Cahaya, akan menghempaskanmu, namun engkau menerimanya dengan senyuman, karena itulah cara cahaya mencinta dirimu..
Selamat mengada dalam beda kawan..maaf jika aku sudah (pernah) melupa akan dirimu…
Nalen25032019

WELING


Senen Wage 25 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUKYeremia 11:1-17
Jabur 39
Lukas 4:24-30
“Nalika para leluhuré Dakentas saka tanah Mesir wis Dakweling kanthi banget supaya padha mbangun-turut marang Aku, lan weling-Ku mau ora kendhat-kendhat Dakambali tekan sepréné. Nanging wong-wong mau ora padha ngrungokaké lan ora padha mbangun-turut. Saben wong tetep mangkotaké atiné lan nglakoni piala kaya sing uwis-uwis. Padha Dakdhawuhi netepi Prejanjian, nanging ora ngèstokaké. Mulané nuli Dakdhawahi paukuman sing kasebut ana ing Prejanjian mau. ”Yeremia 11:7-8

WELING kuwi tegese sabarang kangwigati kang dititipe’ake supaya dilakoni. Seka tembung WELING iki uga ana jarwadasan’ne, yakuwi disuWELne supaya dieLING. Disuwelne kuwi didelehne ana ing sakjroning kemben utawa kotang, mula wis mesti arang laline. Lha piye arep lali, wong kemben lan kotang kuwi wektune nganggo ora suwe, paling suwe sedina, kejaba sing ora nate ganti kemben lan kotang…Mula saka kuwi, WELING kuwi minangka pagawean sing penting utawa wigati tenan, merga yen ora penting, mesti ora diWELINGke. Lan yen nganti lali nglakoni WELING mau, mesti mbebayani. Dene sing isa nindakne WELING iki mau saben wong, isa cah cilik marang wong diwasa lan uga wong diwasa marang cah cilik.


Bab WELING iki nate dadi piwulang lumantar Kitab Suci, pernahe ana ing Kitab Yeremia. Ing kana Gusti mulang bab kaya ngapa polahtingkahe para leluhur bangsa ngisrael bab netepi piWELING’e Gusti. Bola-bali diWELING’I ora nate dilakoni, bola-bali dielikna ya bola-bali nglirwak’ake. Manut kersane Gusti, anane WELING kuwi merga perkara sing jian penting temenan, mulane tansah diWELING’ke, ben ora lali, merga yen lali isa dadi srana tumekaning bilahi. PiWELING’e Gusti kuwi jan-jan’e ya ora abot lho, wong mung kon mbangun turut marang Gusti, ning sanadyan diWELING dening Gusti, ananging wong ngisrael ora pada ngrungok’ake. Lha kapan arep nglakoni yen ngrungok’ake wae ora gelem?Iki sing kerep dadi lantaran Gusti duka, lan yen duka kuwi tekan pungkasane, mung paukuman sing bakal klakon.

Sinau saka Kitab Yeremia, iki isa dadi kaca pengilon tumrap sapa wae. Ngati-ati karo piWELING, aja baen-baen, aja sembrana. Eling-elingen lan njur lakonono, aja nyepelekne, merga nyepelekne WELING pada karo nyepelekne sing meling. Lan uga kudu dadi paugeran, yen nganti diWELING’ake kuwi tegese perkara sing jian pentinge ora njamak, mula aja sembrana…

“Jo, mbok aku tak weruh, apa sing ndadekne sliramu milih dadi wong tani, kamangka cah nom neng ndesa kene kabeh pada bara neng kutha. Nyambut gawe resik lan ora rekasa?”, Lik Ndoleng wengi kuwi pas ngopi neng lincak sor jambu nakoni Dalijo, ndilalah pas ora udan lan padang mbulan.


“Merga kuciwa nyang kutha Lik, neng njakarta ngko malah cedak ning ra ndemak karo Tarsi”, Nduk I’in kaya padatan, nyoal-nyael sanadyan dudu sing ditakoni.

“Lambemu crigis In, kaya ngerti-ngertio wae!!! Anu Lik, iki merga WELING seka swargi bapak lan simbok, supaya ngrumati omah, tegal lan sawah. Mula kudu taklakoni. Lan aku nglakoni kanthi bungah kok Lik” Semaure Dalijo sareh, sinambi klepas-klepus sajak segere ngeram.

“Weh, jebul kaya ngono ta kang Dal..takiramung ngendani Tarsi”, Nduk I’in jik semaur sajak ngece.

“Hmmm…taksampluk atusan ewu kowengko In, ben meneng. Lha emange paklik, ora isa nepati janji, jare ora arep mompar-mampir warunge Yu Wasti, ananging mung nggolek alesan wae, ben isa mampir. Lali WELINGE bulik Trinil..hehe” Dalijo semaur, sajak ngece Lik Ndoleng.

“Kecuk mbendho..malah ngece wong tuwa..”Lik Ndoeng ngunjuk kopi meh kesegrak, merga diece Dalijo..


Mbah’e..

Minggu, 24 Maret 2019

DITEGOR


Minggu Pon 24 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUKYesaya 55:1-9
Jabur 63:2-9
1 Korinta 10:1-13
Lukas 13:1-9
“Mulané wong mau banjur kandha karo tukang keboné: ‘Wis telung taun lawasé enggonku ngarep-arep pametuné anjir iki, nanging ora tau awoh siji-sijia. Mulané wit iki tegoren waé. Sebab apa gunané wit iki urip, tiwas mung ngentèkaké lemèn sing ana ing lemah waé.” Lukas 13:7

DITEGOR kuwi seka tembung “negor”, iki basa Jawa dudu basa ngindonesa, mula negor kuwi tegese nebangi wit-witan. Piranti sing isanggo negor kuwi isa graji , arit,wadung lan alat liyane. Yen wis dong tegese negor, mula ya kudu paham apa ta kuwi DITEGOR. Mula saka kuwi manut pangertene sing nganggit lan nulis BENINGE EMBUN ESUK iki, DITEGOR kuwi tegese wit sing ditebang, dimbrukke,dijugarke. Dene sebab kok isa DITEGOR kuwi ya maneka warna, ana merga wit kuwi wis tuwa, merga wit kuwi dibutuh’ake kanggo mbangun omah lan uga merga wit kuwi wis ora migunani tumraping urip sing baku.


Bab negor lan DITEGOR kuwi nate dadi piwulange Gusti Yesus. nalika semana Gusti nembe wae rampung mulang bab dosa lan kasangsaran, njur migunak’ake pasemon bab urip sing maedahi lan ora. Pasemone bab wit Anjir sing ditandur  neng sak sela-selane kebun Anggur. Dene tujuane kok kebun anggur ana tandurane Anjir kuwi merga wit anjir dadi “lanjaraning” urip wit anggur. Saben pirang etungan wit anggur kudu ana wit anjire. Sanadyan ditandur ana saktengahing kebon anggur ning fungsine wit anjir kuwi ya gede banget, merga tata alamiah wit anjir kuwi (kudune) woh saben wayah, ora musiman. Gunane nalika pada ngrumat wit anggur, isa njupuk wohing Anjir kanggo ngganjel rasa luwe. Lha ndilalah kok wis telung tahun ora tahu ngetokne woh, kamangka wite ngrembuyuk, katon subur. Mula sing nduwe kebon ya ngamuk, duka yayah sinipi, njur akon tukang kebone supaya NEGOR wit Anjir kuwi mau.

Merga telung tahun ora ngetokne woh, mula karo sing nduwe, wit Anjir kudu DITEGOR. Iki bab sing lumrah,merga uripe wit Anjir kuwi ora maksimal. Ditandur merga ana ancas manfaat, ananging mung isa nglakoni sethitik, mula yen meh DITEGOR sing nduwe, ya lumrah wae.
Saka piwulang iki, sapa wae isa ngilo utawa ngaca, apa uripe wis ngetok’ake woh sing banget dibutuh’ake dening sing kagungan urip? Wis pirang tahun ora ngetokne woh?Yen ora ngetok’ake woh, ateges uripe mung dadi sesandungan, dadi tukang ngentek’ake pangananing urip tumrap liyan, lan iki malah dadi sumbering pangrusak, mula ya kudu siap yen meh DITEGOR njur diguwang karo sing nduweni urip.


“Kang Dal, paklik Ndoleng wingi sore diamuk bulik Trinil. Lha mung kon ngaruhke mbahe bocah-bocah seka bulik Trinil wae angele ngeram, kamangka wis bola-bali dielikne, kong ngaruhke”, Nduk I’in wadul karo dulure lanang.

“Karan yen Paklik kan ya ngono kuwi. Yen bab Yu wasti wae, orasah dikon isa wae nggolek alesan kanggo nyawang. Mbuh kentek’an udud, tuku obat nyamuk, ngeterke undangan lan apawae, isa nggo alesan kanggo methuk’i Yu Wasti. Bareng kon ngaruhke mbokne Bulik Trinil wae kakean alesan. DITEGOR sesambungane bebrayatan gek njalingi ngko”, Dalijo Sajak mangkel karo polahe pakne cilik.

“Biyuhh..jebul pada ngrasani aku..matur nuwun cah wis pada mbok elikna. Aku cen luput, arang nggagas wongtuaku, ya mertuaku. Kamangka mung dikon ngaruhke, ora njaluk liyane. Untung mbok elikna cah..yen ora klakon DITEGOR tenan kahananku” Lik Ndoleng nyauri sinambi klunuh-kulunu seka pawon.

“Lha Yu Wasti piye lik?”, Dalijo takon meneh.
“Hush..menenga, angon wayah Jo…” Saurane Lik Ndoleng..

Mbah’e..

Sabtu, 23 Maret 2019

(M)BUBRAH


Setu Pahing 23 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUKYesaya 5:1-7
Jabur 63:1-8
Lukas 15:1-3,11-32
“Kurang apa enggon-Ku ngrumat kebon anggur-Ku? Nanging yagéné wohé kokkecut, ora legi kaya sing Dakkarepaké? Saiki beciké kebon anggur mau Dakkapakaké? Mengkéné: Pager kawat sing ngubengi kebon iki arep Dakbubrah, témboké Dakrubuhaké, supaya kéwan galak padha bisa mlebu lan ngidak-idak tandurané.”Yesaya 5:4-5

Ana rong gawean neng urip ing jagad iki, sing lelorone wolak-walik’an. Sing siji mayar utawa gampang dene sijine angele ngeram. Lha njur apa ta gawean kuwi? Jenenge gawean iku yakuwi mBUBRAH lan nDANDANI. mBUBRAH kuwi seka tembung BUBRAH, sing tegese ndadekne sabarang kalir luih elek tinimbang sakdurunge, dene nDANDANI kuwi ndadekne sabarang kalir luwih apik tinimbang sakdurunge. Yen dikon milih nglakoni, mesti kabeh milih nDANDANI tinimbang mBUBRAH, ananging yen dijak ngrasak-ngraka’ake, mesti sing dilakoni akeh mBUBRAH’e tinimbang nDANDANI. Hayo jujur wae, rasah plinthat-plintut, kuwi sing maca karo ngopi, malah mesam-mesem dewe, diarani wong waras lho mengko..hehe..


Mbalik neng bab mBUBRAH lan nDADANi mau,  ana ing Kitab Suci ya nate dadi pokok piwulang. Bab iki klakon nalika Gusti lumantar Yesaya mulang bab urip lumantar pasemon bab Kebun Anggur. Lha olehe ngrumat kebun anggur kuwi ora kaya-kaya, sregep,gemati,tresna,setya lan kuwi kabeh kanthi pengarep-arep cikben mengkone wit-wit anggur ing kebon kuwi mangsane uwoh ya ngetoka’ke uwoh. Lha bareng bola-bali ditekani,diarep-arep uwohe ora njedul, sing nduwe ya dukayayah sinipi, nesu lan lumrah yen njur mutung semutung-mutungnya..hehe..Mula njur ngengel kaya neng Yesaya 5 ayat 4 lan 5. Olehe ngrumat wis maksimal, lha bareng ora uwoh ya gumantung sing nduwe. Mula sakbanjure sing nduwe kebon anggur kuwi meh mBUBRAH kebon anggure, ngrusak tatatane ben para kewan galak mlebu lan ngidak-idak.


Nesune sing nduweni kebon anggur pol tenan, mula saking nesune niate wis golong-gilig, kebon anggure arep diBUBRAH,arep dirusak,arep dijur-jur. Yen iki minangka piwulange urip tumrap menungsa, saiki ayo pada ngilo bab uripe dewe-dewe, apa awak’e dewe minangka “Kebun Anggure Gusti”, wis isa ngetok’ake “wong anggur” kaya sing dikersakne Gusti?Yen durung lan njur uripe dewe dirusak Gusti, ya aja sambat..sadara yen cen uripe dewe iki durung ngetokne who sing becik. Minangka anak, durung isa mbangunturut marang wongtua, minangka wongtua durung isa nggulawenthah anak sakmestine, minangka bojo durung isa ngemong sakbenere lan minangka warganing pasamuan durung isa misungsungake urip kaya kersane Gusti. Mula saka kuwi, yen rumangsa pada durung ngetok’ake wong sing jumbuh karo kersane Gusti, siap-siap wae uripe awak’e dewe iki diBUBRAH  dening Sing Kagungan.

“Jo, ngapa sore mau rasida madang?”, LikNdoleng nakoni Dalijo, merga sore mau ora madang kaya padatan.

“Ramathuk lawuhe Lik, merga mung jangan terong”, Nduk I’in sing mangsuli, merga Dalijo mung meneng wae, saja mebah-membih sakjroning ngalamune.

“Ditakoni malah membah-membih, ora sumbut karo gagragmu Jo..ngapa malah arep nangis?”, Lik Ndoleng sajak esmosi.

“Aku mung kelingan swargi Simbok Lik, In..yen ana jangan Terong. Mbiyen merga aku ora doyan jangan terong, njur dikelakne jangan kuwi, ora tak pangan, malah takbruk’I uyah sakplastik. Simbok ya mung meneng wae, lan ngendika jare yen isa nggolek sing luwih enak arep digolekne. Saiki bareng simbok wis ora ana, aku lagi doyan jangan terong, lha mbuh sore mau arep mangan kok ndilalah kelingan Swargi…”Dalijo olehe mangsuli karo prembah-prembih.

“Mula saka kuwi Jo lan kowe In, mbangun turut karo wong tuwa kuwi penting, sanadyan sok-sok ya njengkelke, ning mesti tujuane apik..aja nganti kebacut, wis mati nembe kelingan. Manut pituture wong tuwa kuwi kaya nDANDANI urip, dene ora manut,ora ngajeni wong tuwa kuwi mBUBRAH urip..wong tuwa kuwi mung njaluk diwongke..kuwi wae…”Lik Ndoleng mungkasi kojahe, merga jebule tulisan BENINGE EMBUN ESUK wis daya banget, ngrumangsani sing maca sok mangkel merga dawane ngeram..

Mbah’e…

Jumat, 22 Maret 2019

NUNTUN


Jemuah Legi 22 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUKDhaniel 12:1-4
Jabur 63:1-8
Mateus 21:33-43,45-46
“Para wong wicaksana bakal padha mencorong kaya padhanging langit. Lan sing wis padha nuntun wong akèh ing dalan sing becik, bakal padha mengkilat kaya lintang-lintang ing selawasé.” Dhaniel 12:3

NUNTUN kuwi pagawean, yakuwi nggandeng tangan’e liyan  kanthi tujuan supaya liyan isa lumaku. Dene anane pagawean NUNTUN kuwi ora mung merga sak  perkara, ning ya merga seka pirang-pirang perkara. Ana sing makarya NUNTUN merga lagi betah utawa jik latian mlaku, ana sing NUNTUN merga lakune sing dituntun wis sempoyoran merga sepuh, lan uga ana NUNTUN merga manja lan ben mesra. Sing bab pungkasan iki takon wae marang sing nembe pacaran pomanten anyar, mesti nglakoni pakaryan NUNTUN ora merga raisa mlaku, ananging merga butuh mesra…sing maca mesam-mesem mesti lagi ngalami, yen ora pasangan kawak-lekak sing babar blas ora nate tuntun-tuntunan..hihi.


Bab NUNTUN iki ya nate diwulangk’ake Gusti lumantar Kitab Dhaniel, yakuwi gegayutan karo patrap uripe Dhaniel. Manut kitab Dhaniel, sapa wae sing urip manut pepakon utawa pranatane Gusti Allah, sanadyan angel lan abote ngeram, mesti uripe bakal mencorong lan dadi pepadhang kanggo sapa wae. Merga dadi pepadhang, mula isa NUNTUN lakune sapa wae. Dadi NUNTUN kuwi jebul oramung nggandeng tangan, ning sapa wae sing isa ngener’ake uripe liyan marang dalan kang bener lan pener, kuwi bisa diarani NUNTUN. Lan sing jenenge NUNTUN bab urip kuwi ora mung alus kahanane, isa uga kala-kala kasar,atos,lan rinasa larane ngeram, ning yen isa negesi kuwi tuntunan, kabeh lumaku apik. Mula saka kuwi, yen artine NUNTUN kuwi ngener’ake nyang dalan kang luwih apik, sapa wae isa NUNTUN liyan. Seka bayi nangis wae isa dadi tuntunaning urip, seka anak marang wong tua ya isa dadi sranane tuntunan urip saka Gusti kuwi kelakon, ning ya ana kalane seka wong tuwa neng anak..

“Jo, ududmu jik ra?”, Lik Ndoleng ngepasi tengah wengi, mulih seka seminar sambat kentek’an udud karo Dalijo.
“Jik lik, po doyan karo wek’ke?”, Wangsulane Dalijo enteng..
“Sak’anane Jo, wong klalen..mau seminar entek, arep tuku warunge pada tutup”, Lik Ndoleng mangsuli  pitakonane Dalijo.
“Lha mesti sing mbok golek’i mung neng warunge Yu Wasti lik, mula ya tutup. Warung pirang-pirang kok jare tutup kabeh, mokal kuwi lik, rasah nggawe gara-gara. Sampeyan kuwi wegah tuku lan mung njagagakne wek’e kang Dal apa mung merga kudu tuku neng warunge Yu wasti?”, Ndremimil Nduk I’in ngomongi lik Ndoleng, kabeh mung merga rokok entek.


“Mathuk penemumu In, warung sakndayak abuh kok jare tutup kabeh. Wong karepe tuku kudu warunge Yu wasti wae ndadak kokean alesan. Tapi tetep iki Lik djarumsuper enek’e, dudu jisamsu lho”, Dalijo melu nyangarke Lik Ndoleng.
“Waduh..lha kok jebul kowe kabeh ki ngerti sakparipolahku ta cah?Hmmm..ya wis, matur nuwun wis ngelik’ake aku, wis NUNTUN lakuning uripku sing luput. Yen ana klera-klerune diapura ya Nduk, Jo…” Lik Ndoleng sajak keduwung, ning ya tetep sumeh merga rumangsa ditresnani ponak-ponak’ane…

Ayo NUNTUN siji lan sijine lur..

Mbah’e..

Kamis, 21 Maret 2019

GUMUN


Kemis Kliwon 21 Maret 2019
BENINGE EMBUN ESUK
Dhaniel 3 :19-30
Jabur  63:1-8
Lukas 16:19-31
“Nanging aku weruh wong papat padha mlaku ngénak-énak ana ing satengahé geni? Ora padha kabanda, lan ora apa-apa. Malah wong sing nomer papat kuwi rupané kaya putraning déwa.”

Sanadyan ana unen-unen “Aja Gumunan”, ananging sejatine GUMUN kuwi ora luput, ora kleru utawa ora salah. GUMUN kuwi kahanan lumrah tumrap menungsa. Lha sejatine apa ta GUMUN kuwi? GUMUN kuwi kahanan sing dialami menungsa lan kuwi ndadekne jagad pikire ora nyandak karo sing klakon. Dadi cekak aose, iki bab nalar utawa pikirane menungsa sing ora gaduk karo kahanan sing klakon. GUMUN dewe isa merga rong perkara, sing nyenengake lan sing nyusah’ake. Loro-lorone isa ndadekne GUMUN.

Bab GUMUN kuwi ya akeh sinebar pateng tlecek neng ngendi-endi papan, klebu ana neng Kitab Suci. Salah siji crita bab GUMUN kuwi katulis neng kitab Dhaniel, mirunggan neng Dhaniel 3. Kuwi nyritakna kahanane wong-wong sing ditahan dening raja Nebukadnesar. Nalika kabeh kon nyembah raja, wong-wong seka Ibrani wegah, aluwung mati tinimbang kok nyembah sakiyane Gusti Allah. Kuwi ndadekne raja Nebukadnesar nesu banget, poll nesune, kaya Jingklong putus cinta..kabeh dicakoti..hehe..mula sing nulis BENINGE EMBUN ESUK ya nganti nesu poll karo sing diarani Jingklong kuwi…hehe..malah nggladrah…
Bali neng nesune Nebukadnesar, kuwi ndadekne sapa wae sing ora nyembeh dewekne kudu diukum pati. Ora baen-baen carane ngukum, diobong neng tobongan lan panase ditikel-tekuk’ke nganti kaping pitu..Wong 3 saka Ibrani, Sadrah,Mesakh lan Abednego ora gelem nyembah raja, mung wani nyembah Gusti lan dibelani nganti tumeka ing pati. Mula merga ngeyel, ya njur diuncalke neng tobongan panas. Elok’e…ora mai kobong malah njoged. Sing luwih ngGUMUN’ake, sing njoged ora mung telu ning malah tambah siji, dadine papat. Kuwi kabeh sing marakne nebukadnesar GUMUN, diobong ora kobong njur ko’it, malah njiget, ketambahan tau meneh..

Merga saka percayane Sadrah, Meskah lan Abednego, mula wong  liya, wong Babel pada nganti percaya, nganti GUMUN. Ora mung mandeg neng rasa GUMUN, malah Nebukadnesar ndawuhi kabeh bangsane ngormati Sadrah, Meskah lan Abednego, klebu ngurmati Gusti Allahe.
Saiki, ing wanci esuk iki, apa sing arep awak’e dewe lakoni?Setya tuhukaya Sadrah, Mesakh lan Abednego, sanadyan rekasa apa malah mbalik grembyang njur “ngungkurake “ Gusti., apa malah arep setya tuhu saklawase?Kabeh gumantung diri pribadi, ning sing  baku, aja wedi tumindak aneh, sing penting manut kersane Gusti, ben jagad isa GUMUN karo tumindak’e awak dewe.

“Mau bengi mulih jam pira Jo?”, Takone Lik Ndoleng neng Dalijo, bab mulih’e seka sawah.
“Jam ro Lik…”Dalino semaur cekak.
“Aku mulih jam ji”
“Lha seka ngendi Lik?”
“Halahhh..paklik mbok tinggal nilik’I banyu mau bengi, alesan rokok’e entek njur nggeblas nyang warunge Yu Wasti kang..wong jare tuku rokok kok malah patang jam…” Nduk I’in wadul dulure lanang, Dalijo.
“Iki sing marakne aku GUMUN In, lha dijak neng sawah wegah, alesane adem…ee bareng tuku rokok nyang  warunge Yu Wasti, ingklik..jian GUMUN aku lik..”Unine Dalijo sajak kemropok.
“Peluang Jo, mumpung  Markun piknik…”Lik Ndoleng wangsulan karo gluwah-gluweh kaya  Gatutkaca mlotrok gapite..
“Dus..cah tuwek siji iki, marakne GUMUN ning kok ya Gumun sing negatip..” Batine Dalijo…

Ayo tumindak ben liyan GUMUN, ning tumindak’e sing psoitip lho ya..

Mbahe..

MANGRO

Selasa Kliwon 26 Maret 2019 BENINGE EMBUN ESUK Yehezkiel 17:1-10 Jabur 39 Mateus 18:21-35 “Banjur ana manuk garudha liya...